Jan van Nassaustraat 21, 2596 BL Den Haag
Ma – Vr 8:30 – 17:30
post@driessenaccountancy.nl

Voor de verhuurvrijstelling is het gebruik niet van belang

Om te bepalen of er sprake is van passieve verhuur, moet alleen worden gekeken naar de prestatie die de verhuurder zelf verricht. Hoe de huurder het onroerend goed gebruikt, maakt niet uit.

Een stichting huurt een sportpark van de gemeente. De stichting laat in 2012 een clubgebouw bouwen en trekt de daarvoor in rekening gebrachte btw af. Zij stelt het clubgebouw en de sportvelden aan zowel een voetbalvereniging als een zogenoemde sport-BSO ter beschikking. De stichting is verantwoordelijk voor het toezicht op de sportaccommodatie en het onderhoud, beheer en de schoonmaak. Volgens de inspecteur is er sprake van de vrijgestelde verhuur van onroerende zaken. De stichting had bij de ingebruikneming van het clubgebouw btw moeten afdragen voor een zogenoemde integratielevering.

Naheffingsaanslag vernietigd Hof Arnhem-Leeuwarden heeft de opgelegde naheffingsaanslag btw vernietigd omdat de verrichte dienst meer omvatte dan alleen passieve verhuur van onroerende zaken. Daarbij zijn de objectieve kenmerken van de prestatie doorslaggevend, en is niet van belang waarvoor de sportaccommodatie door de huurders wordt gebruikt.

Btw-vrijstelling voor verhuur niet van toepassing De Hoge Raad bevestigt de uitspraak. Bij de beoordeling of de dienst meer omvat dan passieve verhuur, is niet van belang of de huurders het verlaagde btw-tarief voor gelegenheid geven tot sportbeoefening kunnen toepassen. Er moet alleen worden gekeken naar de prestatie die de stichting zelf verricht, die bepaalt of er al dan niet sprake is van vrijgestelde verhuur. De Hoge Raad concludeert dat de verhuurvrijstelling niet van toepassing is op de door de stichting verrichte prestatie. Er is terecht geen integratielevering in aanmerking genomen bij de ingebruikneming van het clubgebouw.

Bron: Hoge Raad 26-05-2023

Lager fictief loon door beperkte inzetbaarheid niet onderbouwd

Het is aannemelijk dat de dga betrokken was bij een mishandeling, maar hij kan niet onderbouwen dat hij hierdoor minder kon werken.

Een man is sinds 21 juni 2017 enig aandeelhouder en bestuurder van een bv. De bv houdt zich bezig met autohandel en garagediensten en behaalt in 2018 en 2019 een omzet van € 355.052 respectievelijk € 95.611. Het nettoresultaat bedraagt voor die jaren € 11.255 respectievelijk € 10.199. De dga geeft in zijn IB-aangifte over 2019 een verzamelinkomen van € 0 op. Hij vermeldt niet dat hij aanmerkelijkbelanghouder in de bv is. De inspecteur verhoogt het inkomen uit werk en woning met het voor 2019 geldende minimale gebruikelijk loon van € 45.000. Het bijdrage-inkomen Zvw stelt hij op hetzelfde bedrag vast.
Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de gebruikelijkloonregeling van toepassing is. De man was ab-houder en de bv had (verder) geen personeel. Uit de jaarstukken van de bv blijkt dat er omzet en winst is behaald, dus de dga moet ook enige werkzaamheden hebben verricht. Hij maakt niet aannemelijk dat het gebruikelijk loon te hoog is vastgesteld. De dga heeft geen gegevens verstrekt over de omvang van zijn werkzaamheden en wat een normale beloning hiervoor is. De rechtbank acht aannemelijk dat de dga bij een mishandeling was betrokken, maar hij kan niet onderbouwen dat hij hierdoor minder kon werken. Er kan geen vermindering van het wettelijk gebruikelijk loon plaatsvinden zonder concreet bewijs van de kant van de dga. Het gebruikelijk loon en het bijdrage-inkomen Zvw zijn terecht op € 45.000 vastgesteld.

Bron: Rb. Noord-Nederland 11-03-2023 (gepubl. 22-05-2023)

Jarenlange advisering van verbonden bv’s is een onderneming

Het maakt niet uit dat opdrachtgevers aan elkaar verbonden zijn en op hetzelfde adres gevestigd zijn, als er sprake is van verschillende activiteiten en ook de verrichte werkzaamheden verschillen.

Een man heeft sinds november 1999 een eenmanszaak voor advisering op het gebied van kunststofverwerking. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft zijn werkzaamheden voor 2010 tot en met 2013 aangemerkt als een fictieve dienstbetrekking. De inspecteur heeft voor 2014 een Verklaring Arbeidsrelatie Winst uit onderneming (VAR-wuo) afgegeven. Ook heeft hij voor 2014 tot en met 2016 definitieve aanslagen opgelegd voor winst uit onderneming. De man sluit op 3 januari 2017 met drie aan elkaar gelieerde bv’s een overeenkomst van opdracht. Hierbij is de modelovereenkomst van de Belastingdienst gebruikt met expliciete uitsluiting van de fictieve dienstbetrekking. De inspecteur merkt de in 2017 verrichte werkzaamheden aan als resultaat uit overige werkzaamheden.

Werkzaamheden zijn winst uit onderneming Rechtbank Gelderland oordeelt dat de werkzaamheden wel degelijk als winst uit onderneming kwalificeren. Uit een toelichting over de aard en duurzaamheid van de werkzaamheden blijkt een continuïteitsstreven. De man heeft jarenlang fulltime voor de bv’s gewerkt en de omzet over 2017 bedroeg € 134.474. Het maakt niet uit dat de opdrachtgevers aan elkaar verbonden zijn en op hetzelfde adres gevestigd zijn. De drie bv’s verrichten verschillende activiteiten en de man heeft ook verschillende werkzaamheden voor hen verricht. Het arrest van Hof Arnhem-Leeuwarden betrof weliswaar dezelfde bv’s maar het ging om een andere situatie dan die in 2017. Dit arrest heeft daarom geen gevolgen voor 2017. Er is geen reden om aan te nemen dat er sprake is van een gekunstelde verandering ten opzichte van eerdere jaren, zoals de inspecteur stelt. De man liep in voldoende mate ondernemingsrisico door de opzegtermijn in de overeenkomsten. Er bestond ook een risico dat hij geen inkomsten had door wanbetaling en bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat de man in 2015 voor 1% aandeelhouder werd van een van de bv’s als beloning, doet niet af aan het lopen van ondernemingsrisico.

Bron: Rb. Gelderland 04-05-2023 (gepubliceerd 22-05-2023)

Geen partnertarief voor erfgename die vaak op ander adres woonde

Een erfgename stond slechts een keer op hetzelfde adres als haar partner ingeschreven, en dit was meer dan zes maanden voor het overlijden. Zij doet tevergeefs een beroep op de goedkeuring voor ongehuwde ex-partners.

Een vrouw sluit op 23 februari 2012 bij notariële akte een samenlevingscontract met haar partner. Hij benoemt haar op dezelfde datum als zijn enige erfgename. In het contract staat dat de samenleving op 1 maart 2012 ingaat. Het paar krijgt in 2014 een dochter. De partner overlijdt in 2019. Het paar stond vanaf het sluiten van het samenlevingscontract slechts een keer op hetzelfde adres ingeschreven, te weten van 10 mei 2013 tot 3 maart 2016. De vrouw doet op 25 maart 2020 aangifte erfbelasting voor een nalatenschap van € 117.871, met een legaat ter grootte van € 58.936 voor haar dochter (haar erfdeel). Volgens de inspecteur is het derdentarief van 30% van toepassing op de belaste verkrijging omdat het paar in de zes maanden voorafgaand aan het overlijden niet op hetzelfde adres stond ingeschreven.

Partnertarief terecht geweigerd Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de vrouw geen recht heeft op toepassing van het partnertarief van 10% omdat zij geen partner is voor de erfbelasting. Zij beroept zich ten onrechte op de goedkeuring in het besluit uit 2010, die bedoeld is voor ongehuwde ex-partners. De vrouw betoogt namelijk dat de relatie nooit is beëindigd, waardoor er geen sprake is van voormalige ongehuwde partners. Als de relatie wel was beëindigd, dan is van belang of er op dat moment afspraken zijn gemaakt zoals genoemd in het besluit. Het moet dan gaan om afspraken over de verdeling van de nalatenschap. Dergelijke afspraken blijken niet uit het testament, het samenlevingscontract of hetgeen de vrouw verder heeft aangevoerd. Haar partner betaalde vanaf 2017 alimentatie in verband met het in aftrek kunnen brengen van eigenwoningrente, maar deze afspraak heeft niet tot de erfrechtelijke verkrijging geleid.

Bron: Rb. Noord-Holland 21-04-2023 (gepubl. 22-05-2023)

Verwijderbare zonnepanelen zijn onderdeel van het gebouw

Alle aspecten van de installatie zijn van belang voor de vraag of op zonnepanelen afzonderlijk kan worden afgeschreven. De zonnepanelen maken de panden beter geschikt voor bewoning en zijn dus ook geen ‘werktuig’.

Een woningcorporatie laat in 2016 voor € 1.019.566,50 zonnepanelen plaatsen op haar woningen en appartementsgebouwen. Het gaat om niet-geïntegreerde zonnepanelen die binnen een paar uur op de bestaande dakbedekking worden geplaatst. De omvormers zijn in de woningen geplaatst en verbonden met de stroomvoorziening. Er wordt geen extra bedrag aan huur en/of servicekosten gerekend voor de plaatsing van de zonnepanelen. De corporatie merkt de zonnepanelen in bezwaar als zelfstandige bedrijfsmiddelen aan en wil hierop afschrijven. Volgens de inspecteur zijn de zonnepanelen na plaatsing een onderdeel van het gebouw, zodat een afzonderlijke afschrijving niet mogelijk is.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant volgt de inspecteur. Uit een arrest van de Hoge Raad volgt dat alle aspecten van de installatie van de zonnepanelen van belang zijn. De zonnepanelen kunnen weliswaar zonder schade worden verwijderd en verplaatst, maar zijn wel gekoppeld aan de stroomvoorziening. Ook is de elektrotechnische installatie van de panden aangepast en profiteren de huurders van de opgewekte stroom. De woningcorporatie kan voor de zonnepanelen een extra bedrag rekenen aan de huurders, het maakt niet uit dat zij hiervan uit praktische overwegingen afziet. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de zonnepanelen niet onder de zogenoemde werktuigenvrijstelling vallen omdat zij de panden beter geschikt maken voor bewoning. Er is alleen sprake van een ‘werktuig’ als iets in hoofdzaak dienstbaar is aan het (productie)proces dat in het gebouw plaatsvindt.

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 24-04-2023 (gepubl. 17-05-2023)

Voortzetter van VOF mag onderneming geruisloos in bv brengen

Zet na het overlijden van een ondernemer zijn erfgenaam het bedrijf voort zonder dat de activiteiten wezenlijk veranderen? Dan bestaat in beginsel recht op doorschuiving en eventueel geruisloze inbreng in een bv.

Vanaf 1965 exploiteert een vrouw samen met haar drie broers een agrarisch bedrijf. De activiteiten van het bedrijf bestaan eerst uit het houden van rundvee, het houden van varkens en akkerbouw. In 1971 treden twee broers uit de maatschap, hun andere broer en hun zus zetten het bedrijf voort. Deze broer en zus gaan daartoe in november 2009 een VOF aan. Vanaf 2013 bestaan de activiteiten alleen uit het telen van akkerbouwgewassen. In totaal is circa 25 hectare grond beschikbaar. Daarvan gebruikt het bedrijf jaarlijks ongeveer 23 hectare voor de teelt. De broer verricht samen met loonwerkers werkzaamheden op het land. De vrouw houdt zich in het bedrijf bezig met onder andere overleg, planning, berekenen van prijzen en het voeren van de administratie. Ook neemt zij verschillende ondernemersbeslissingen. In de jaren 2013 tot en met 2016 heeft het bedrijf de volgende resultaten gerealiseerd:

€ 8.623 in 2013;

€ 16.552 in 2014;

€ 19.960 in 2015; en

€ 10.735 in 2016.

Vererving, doorschuiving en inbreng in bv De broer overlijdt op 26 februari 2016, zijn zus is de enig erfgename. Daardoor erft zij het aandeel van haar broer in het bedrijf. In beginsel behaalt de broer stakingswinst door zijn overlijden, maar de vrouw doet een beroep op de doorschuifregeling. Zij zet de onderneming voort als eenmanszaak, om deze later in 2016 in te brengen in een bv. De vrouw wil deze inbreng geruisloos laten plaatsvinden. De inspecteur meent echter dat na het overlijden van de broer geen sprake meer is van een onderneming. Volgens de fiscus doet de vrouw aan normaal vermogensbeheer. De Belastingdienst weigert daarom de toepassing van de geruisloze doorschuiving en de geruisloze inbreng. De vrouw gaat in beroep tegen deze weigering.

Zowel vóór als na overlijden is er een onderneming Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelt voorop dat voor het bestaan van een onderneming niet relevant is wie exact welke werkzaamheden binnen het bedrijf hebben verricht. Van belang is of in het geheel bezien arbeid van voldoende omvang is verricht. Dat tot het overlijden van de broer sprake was van een onderneming, is niet in geschil. Volgens de rechtbank zijn de bedrijfsactiviteiten na het overlijden niet wezenlijk veranderd. De vrouw is nog steeds ondernemersrisico blijven lopen. Ook heeft zij de onderneming voortgezet voor haar risico en rekening. Daarom is zij onderneemster. Aan de vraag of de activiteiten toch zijn te vergelijken met normaal vermogensbeheer, komt men dan niet meer toe. De inspecteur heeft daarom de toepassing van de faciliteiten ten onrechte geweigerd.

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 28-04-2023 (gepubl. 15-05-2023)

Alleen toepassing verleggingsregeling als afnemer bekend is

De verleggingsregeling is bedoeld om btw-fraude en misbruik in bepaalde sectoren te voorkomen. Hiervoor is het nodig dat de identiteit van de afnemer kan worden vastgesteld.

Een bv levert non-ferrometalen aan een Duitse afnemer. Deze afnemer haalt het metaal altijd zelf af en betaalt hiervoor contant. Hij verstrekt, ondanks verzoeken van de bv, geen geldig btw-identificatienummer. De bv voldoet over de leveringen geen btw, maar past de verleggingsregeling toe. De facturen zijn gericht aan iemand met een adres in Duitsland. De inspecteur heft btw na van de bv omdat de afnemer volgens hem een stroman is, en de werkelijke afnemer niet te achterhalen is.
Anders dan de rechtbank, heeft Hof Den Bosch de inspecteur in het ongelijk gesteld. Volgens het hof kon de verleggingsregeling ook worden toegepast als de identiteit van de afnemer niet bekend was.

Identiteit van de afnemer nodig voor controle De Hoge Raad ziet dit anders omdat de verleggingsregeling met name is bedoeld om te voorkomen dat er in bepaalde sectoren fraude, misbruik of oneigenlijk gebruik plaatsvindt. Hiervoor is het nodig dat de Belastingdienst kan vaststellen wie de afnemer is waarnaar de btw-heffing wordt verlegd. De identiteit van de afnemer is noodzakelijk voor controle op de heffing en inning van btw bij de afnemer, en bij mogelijke doorlevering van de goederen. Het vereiste dat de Belastingdienst de identiteit van de afnemer kan vaststellen, volgt dus direct uit het doel van de verleggingsregeling. Dit vereiste blijkt ook uit het wetsartikel waarin de regeling is opgenomen. Het is niet in strijd met EU-recht dat de verleggingsregeling buiten toepassing blijft als de afnemer onbekend is.

Bron: Hoge Raad 12-05-2023

Gezonde lunches voor werknemers toch vrijgesteld onder WKR

Een werkgever moet volgens de Arbowet een beleid hebben om ziekteverzuim te voorkomen. Volgens Advocaat-Generaal Pauwels kan de verstrekking van gezonde lunchmaaltijden hier een onderdeel van zijn.

Een bv is gespecialiseerd in de ontwikkeling en verkoop van kiemgroenten. Zij verstrekt kosteloos gezonde lunchmaaltijden aan haar werknemers. De bv brengt de verstrekking onder de zogenoemde gerichte vrijstelling voor Arbovoorzieningen binnen de werkkostenregeling (WKR). Zij stelt dat hiermee wordt voldaan aan de Arboverplichting om gezondheidsrisico’s te beperken.

Vrijstelling niet van toepassing Hof Den Haag oordeelde dat de gerichte vrijstelling voor Arbovoorzieningen niet kon worden toegepast. Deze vrijstelling was niet bedoeld voor verstrekkingen die in meer algemene zin het welzijn en de gezondheid van werknemers bevorderen. Het hof verwees hierbij naar een toelichting van de staatssecretaris en de wetsgeschiedenis.

Gezonde lunches passen binnen verplicht Arbobeleid A-G Pauwels concludeert nu dat de gezonde lunches wel degelijk onder de vrijstelling vallen. Een werkgever moet volgens de Arbowet een beleid hebben om ziekteverzuim te voorkomen. De verstrekking van gezonde lunchmaaltijden kan hier een onderdeel van zijn. Het is niet meer nodig dat de voorzieningen direct samenhangen met verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbowet, zoals de staatssecretaris stelt. Er hoeft ook geen direct verband te zijn met de verrichte arbeid. Het hof heeft dit afgeleid uit een voorbeeld van de verstrekking van een fiets, maar dat voorbeeld is onvoldoende om het als algemeen criterium te aanvaarden. Onder de nieuwe regels is het ook niet meer van belang dat de lunches een besparing in privé opleveren voor de werknemers. Verder maakt het niet uit dat de werkgever in feite zelf kan bepalen hoe ruim de gerichte vrijstelling is. Die ruimte is een gevolg van het aansluiten bij de Arbowet, en er is geen correctiemogelijkheid meer opgenomen.

Bron: A-G Pauwels 21-04-2023 (gepubl. 12-05-2023)

Stakingswinstlijfrente niet aftrekbaar van bijdrage-inkomen Zvw

Voor een aftrek op het bijdrage-inkomen moet de lijfrente zijn bedongen in verband met een FOR-vrijval. Een stakingswinstlijfrente hoeft niet hetzelfde te worden behandeld.

De exploitant van een tennisschool staakt zijn onderneming op 30 september 2018. Hij bedingt voor de stakingswinst van € 128.785 een lijfrente. De inspecteur berekent het bijdrage-inkomen voor de inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage op € 147.194, en legt een Zvw-aanslag op naar het maximum bijdrage-inkomen van € 54.614. Volgens de ex-ondernemer moet de koopsom voor de stakingswinstlijfrente worden afgetrokken van het bijdrage-inkomen, zodat het bijdrage-inkomen uitkomt op € 18.409.
Hof Arnhem-Leeuwarden bevestigt de uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland (niet gepubliceerd) en oordeelt dat het bijdrage-inkomen juist is vastgesteld. De ex-ondernemer legt het arrest van de Hoge Raad van 23 november 2018 verkeerd uit. In dit arrest wordt geen onderscheid gemaakt tussen de vrijval van een fiscale oudedagsreserve (FOR) bij staking, en een FOR-vrijval zonder staking. Voor een aftrek op het bijdrage-inkomen is alleen van belang of de lijfrente is bedongen in verband met de vrijval van de FOR. Er is in dit geval geen sprake van een dergelijke lijfrente. Uit het arrest van de Hoge Raad van 4 februari 2022 volgt dat de wetgever gevallen waarin een (stakingswinst)lijfrente is bedongen anders kan behandelen. Het niet aftrekken van de koopsom van het bijdrage-inkomen is daarom niet strijdig met EU-recht.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 2-5-2023 (gepubl. 12-5-2023), Hoge Raad 23-11-2023, Hoge Raad 04-02-2022

Geen 30%-regeling voor student die in Nederland blijft wonen

Een werknemer die in Nederland woont, komt niet in aanmerking voor de 30%-regeling. Dit geldt ook als hij tevens buiten Nederland een woonplaats heeft.

Een Indiase man woont en werkt in India. Hij is daar samen met zijn moeder eigenaar van een woning. De voorzieningen staan op zijn naam. Hij heeft onder meer Indiase verzekeringen en een Indiaas pensioen. Voor de jaren 2016/2017 en 2017/2018 deed hij aangifte in India. Begin 2017 komt hij naar Nederland om een MBA-opleiding te volgen. Hij krijgt een tijdelijke verblijfsvergunning en huurt hier een woning, waar hij vanaf 27 februari 2017 ingeschreven staat. Zijn Indiase echtgenote komt een maand later ook naar Nederland en staat ingeschreven op hetzelfde adres. Hij doet voor 2017 en 2018 IB-aangifte als binnenlands belastingplichtige. Na zijn afstuderen treedt hij in dienst bij een in Nederland gevestigde Ltd. Binnen een jaar stapt hij over naar een ander bedrijf, dat verzoekt om toepassing van de 30%-regeling. De inspecteur weigert de 30%-regeling omdat de man geen ‘ingekomen werknemer’ is.
Rechtbank Gelderland heeft de 30%-regeling toegekend. De man kon niet als een fiscaal inwoner van Nederland worden aangemerkt omdat een duurzame band van persoonlijke aard ontbrak. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de 30%-regeling terecht is geweigerd. Een werknemer die in Nederland woont, komt niet in aanmerking voor de regeling. Dit geldt ook als hij tevens buiten Nederland een woonplaats heeft. Het hof concludeert dat de man in Nederland woonde bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst met de Ltd. De man is na zijn afstuderen geen enkele keer naar India teruggekeerd en het is niet aannemelijk dat hij dit op enig moment zou doen. Het hof hecht minder waarde aan de woning in India, de Indiase verzekeringen en de andere zaken waardoor hij aan India is gebonden.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 25-04-2023 (gepubl. 05-05-2023)