Jan van Nassaustraat 21, 2596 BL Den Haag
Ma – Vr 8:30 – 17:30
post@driessenaccountancy.nl

Nieuw formulier: ‘Bezwaar Loonheffingen’

Om het bezwaarproces rondom loonheffingen te verbeteren en makkelijker te maken, heeft de Belastingdienst een nieuw formulier ontwikkeld: ‘Bezwaar Loonheffingen’.

Met het formulier is het mogelijk bezwaar te maken tegen:

een naheffingsaanslag loonheffingen;

een andere beschikking loonheffingen;

het op aangifte betaalde bedrag aan loonheffingen.

Het is mogelijk het formulier online in te vullen en daarna op te sturen naar de Belastingdienst. De Belastingdienst kan het bezwaar dan sneller behandelen. Meer bezwaren? Gebruik dan voor elk bezwaar een apart formulier. Op de website van de Belastingdienst kunt u het formulier ‘Bezwaar Loonheffingen’ downloaden.

Bron: Belastingdienst, 20 juli 2023

Boeteverlaging MRB geldt ook voor “oude procedure”

Per 1 juli 2023 is het beleid dat de verzuimboete vanwege het niet (tijdig) betalen van de motorrijtuigenbelasting maximaal 50% in plaats van 100% bedraagt. Deze boeteverlaging werkt ook door naar lopende procedures over voorafgaande jaren.

Op 15 april 2021 laat de Belastingdienst een kentekenhouder weten een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting (MRB) van € 2.567 op te zullen leggen. Daarnaast krijgt de kentekenhouder een verzuimboete van € 2.567 opgelegd. Dat is minder dan het wettelijke maximum voor een betalingsverzuim met betrekking tot de aangiftebelastingen. Maar op dat moment bepaalt het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst dat zo’n boete maximaal 100% van de onbetaalde MRB bedraagt. De kentekenhouder gaat in beroep tegen de boete. Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelt ten eerste dat per 1 juli 2023 het beleid met betrekking tot verzuimboetes bij naheffingsaanslagen MRB is gewijzigd. Nu bedraagt de betalingsverzuimboete in beginsel hooguit 50% van de onbetaalde MRB. De rechtbank halveert daarom de eerste boete. Vervolgens vindt nog een vermindering plaats van 5% vanwege de onredelijk lange duur van de procedure. Uiteindelijk bedraagt de naheffingsaanslag dus € 1.218.

Bron: rechtbank Zeeland-West-Brabant 10 juli 2023 (gepubliceerd 14 juli 2023).

Winst van bv niet mee te nemen in verkrijgingsprijs ab

Zodra een IB-ondernemer zijn onderneming geruisloos inbrengt in een bv en de ondernemingswinst toekomt aan die bv, telt die winst niet mee bij de berekening van de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang.

Een man drijft tot 1 januari 2012 een onderneming in de vorm van een eenmanszaak. De ondernemingsactiviteiten omvatten de handel in dames- en herenkleding. Het winkelpand behoort tot het ondernemingsvermogen van de man. Hij richt op 26 maart 2013 een bv op. Bij wijze van kapitaalstorting brengt hij zijn onderneming geruisloos in de bv in. Volgens de akte van oprichting zijn bij de oprichting 1.920 aandelen geplaatst. Deze aandelen vertegenwoordigen in totaal een geplaatst kapitaal van € 192.000. Bovendien wordt de onderneming geacht vanaf 1 januari 2012 voor rekening en risico van de bv te zijn gedreven. De inspecteur bij beschikking heeft vastgesteld dat de onderneming geruisloos is ingebracht. Maar hij heeft niet de hoogte van de verkrijgingsprijs van de aandelen in de bv bij beschikking vastgesteld. In 2016 houdt de bv op te bestaan. De man meent daarbij een verlies uit aanmerkelijk belang te hebben geleden van € 192.000.

Verworpen beroep op vertrouwensbeginsel De inspecteur is het echter niet eens met de man, omdat de fiscus de verkrijgingsprijs van de aandelen stelt op negatief € 81.340. Daarbij speelt mede een rol dat de winst van de onderneming sinds 1 januari 2012 toekomt aan de bv. Bovendien is het feitelijk eigen vermogen op de beginbalans negatief. Rechtbank Zeeland-West-Brabant is het eens met de Belastingdienst. De man doet nog een beroep op het vertrouwensbeginsel. Hij wijst erop dat de fiscus een uitgebreid boekenonderzoek bij de bv heeft gehouden. Daarbij zou bij hem het vertrouwen zijn opgewekt dat inspecteur de verkrijgingsprijs van € 192.000 heeft geaccepteerd. Maar de rechtbank verwerpt deze stelling. Dit boekenonderzoek zag namelijk op de positie van de bv met betrekking tot de vennootschapsbelasting en omzetbelasting. Zo’n onderzoek zegt niets over de verkrijgingsprijs van de aandelen. De rechtbank verklaart het beroep van de man ongegrond.

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 10-07-2023 (gepubl. 14-07-2023).

Ook BOR voor effecten als erfgenaam investeringen voortzet

Had de erflater effecten en bankrekeningen al bestemd voor investeringen, die zijn erfgenaam heeft uitgevoerd? Dan vormen deze effecten en bankrekeningen ondernemingsvermogen voor de bedrijfsopvolgingsregeling.

Een vrouw heeft tot haar overlijden een akkerbouwbedrijf in de vorm van een eenmanszaak geëxploiteerd. Het akkerbouwbedrijf hanteert een gebroken boekjaar dat loopt van 1 mei tot en met 30 april. De vrouw heeft haar zus aangewezen als haar enig erfgename. De zus aanvaardt de erfenis zuiver. Vervolgens is de vraag op welk deel van het geërfde vermogen de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) van toepassing is. Daarbij gaat het specifiek om effecten en bankrekeningen. Volgens de inspecteur zijn deze activa tot een bedrag van € 1.015.953 duurzaam overtollig en dus geen ondernemingsvermogen. Hij stelt dat deze effecten en bankrekeningen op het moment van de erfrechtelijke verkrijging geen enkel ondernemingsdoel hebben gediend. Maar de zus stelt dat dit bedrag wel ondernemingsvermogen vormt. De erflaatster had dit vermogen bestemd voor investeringen in de onderneming. De zus heeft deze investeringen ook daadwerkelijk gedaan.

Erflaatster had financiële activa al geheretiketteerd De zus weet haar stellingen voor rechtbank Noord-Nederland aannemelijk te maken. Zo overlegt zij overeenkomsten die de erflaatster met haar buren heeft gesloten. Ook heeft de erflaatster de desbetreffende financiële activa al geheretiketteerd. Dat de zus deze heretikettering na het overlijden van de erflaatster heeft verwerkt in de jaarrekening en aangiftes, vloeit voort uit het handelen van de erflaatster. Als zij niet onverhoopt was overleden, had de heretikettering toch plaatsgevonden. Door de plannen van de erflaatster uit te voeren, heeft de zus de onderneming voortgezet. Bij die voortzetting hoort ook de heretikettering van de financiële vaste activa. Deze financiële vaste activa behoren daarom tot het ondernemingsvermogen.

Bron: Rb. Noord-Nederland 29-06-2023 (gepubl. 12-07-2023).

Verdeling eigen woning te herzien bij iedere navordering

Ook al ziet een navorderingsaanslag niet op de inkomsten uit eigen woning, toch betekent zo’n aanslag dat fiscale partners hun verdeling van die inkomsten mogen herzien.

Twee echtgenoten hebben samen een eigen woning. Bovendien drijft de vrouw samen met haar zus een onderneming. Het betreft een maatschap die onder andere groente-, wortel- en knolgewassen teelt. De vrouw geeft in haar aangiftes inkomstenbelasting over 2014 en 2015 haar aandeel in de maatschap niet op. Haar echtgenoot krijgt het negatieve saldo aan inkomen uit eigen woning toebedeeld. Naderhand laat de vrouw de Belastingdienst weten per abuis haar winstaandeel in twee aangiftes niet te hebben opgegeven. Ook vraagt zij samen met haar echtgenoot om een andere verdeling van het negatieve inkomen uit eigen woning. Bij het opleggen van de navorderingsaanslagen wijst de inspecteur echter het verzoek om een andere verdeling af. Hij stelt dat voor wat betreft de verdeling van de eigen woning de aanslagen onherroepelijk vaststaan. De vrouw begint daarop een beroepsprocedure.

Navorderingsaanslag mag op ander inkomen zien Hof Den Haag haalt uit de wettekst dat fiscale partners hun gekozen verdeling van gemeenschappelijke inkomsten mogen wijzigen zolang de navorderingsaanslag nog niet onherroepelijk vaststaat. Daarbij maakt het volgens het hof niet uit of de navorderingsaanslag betrekking heeft op gemeenschappelijke inkomsten of niet. In dit geval is de navorderingaanslag opgelegd in verband met de verhoging van de winst uit onderneming. Maar deze omstandigheid sluit dus niet uit dat de echtgenoten de verdeling van het inkomen uit eigen woning wijzigen.

Bron: gerechtshof Den Haag 7 juni 2023.

Bouwwerk op perceel niet-woning kan aanhorigheid woning zijn

Een onroerende zaak kan onderdelen bevatten die geen woning zijn, terwijl andere onderdelen en hun aanhorigheden wel kwalificeren als woning voor de overdrachtsbelasting.

Een vrouw en een man willen een onroerende zaak kopen. Het betreft een perceel met boerderijwoning, voormalige agrarische opstallen, ondergrond, erf landbouwgrond en verdere aanhorigheden. De vrouw en de man vragen de gemeente om de bestemming van de onroerende zaak te wijzigen van agrarisch naar wonen. Zij willen namelijk een paardenpension voor maximaal 15 paarden bij de woning realiseren. De gemeente is onder voorwaarden bereid mee te werken. Zo moet een sanering van het agrarische bedrijf en sloop van overtollige bedrijfsbebouwing plaatsvinden. De vrouw en de man kopen op 16 juli 2020 de onroerende zaak voor € 480.000. Tussen hen en de Belastingdienst ontstaat een geschil over het toe te passen tarief overdrachtsbelasting. Maar niet in geschil is dat het lage tarief voor woningen in ieder geval geldt voor het woonhuis en de tuin. Het geschil belandt voor rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Primair standpunt van de fiscus Het primaire standpunt van de fiscus luidt dat de bouwwerken die op het perceel zijn opgericht overwegend zijn bestemd zijn als niet-woningen. Het object van verkrijging is namelijk een agrarisch bedrijfsobject, waarvan een bedrijfswoning onderdeel uitmaakt en een perceel landbouwgrond. De inspecteur bestempelt het perceel waarop de verschillende bouwwerken staan geheel als niet-woning, met uitzondering van de bedrijfswoning. Hij meent dat men daarom niet meer toekomt aan de vraag of en in welke mate de bouwwerken op het perceel een aanhorigheid vormen bij het bouwwerk dat kwalificeert als een woning.

Woning kan staan op een perceel dat geen woning is De rechtbank verwerpt het primaire standpunt van de fiscus. Voor de heffing van overdrachtsbelasting is een woning een onroerende zaak die op het moment van de juridische overdracht naar haar aard bestemd is voor bewoning. Een aanhorigheid is (een deel van) een onroerende zaak dat behoort bij een hoofdgebouw, daarbij in gebruik is en daaraan dienstbaar is. Dat neemt niet weg dat op een perceel dat geen woning vormt onroerende zaken kunnen staan die wel kwalificeren als woning voor de overdrachtsbelasting. De enkele omstandigheid dat bepaalde onderdelen van een onroerende zaak geen woning vormen, sluit niet uit dat er aanhorigheden zijn bij het deel dat wel kwalificeert als woning. De maatstaf of een bouwwerk ‘naar zijn aard’ als woning is bestemd is een andere dan of (een deel van) een onroerende zaak als aanhorigheid bij een woning is aan te merken, aldus de rechtbank.

Niet voldaan aan voorwaarden voor aanhorigheid Ondanks de verwerping van het primaire standpunt van de inspecteur verklaart de rechtbank het beroep van de kopers ongegrond. Zij maken namelijk niet aannemelijk dat de andere bouwwerken op het perceel aanhorigheden van de bedrijfswoning zijn. Van deze bouwwerken is niet te zeggen dat zij deel uitmaken van de woning, daarbij in gebruik of daaraan dienstbaar zijn. Maar de fiscus moet de kopers wel een immateriële schadevergoeding betalen, omdat de redelijke termijn is verstreken.

Bron: rechtbank Zeeland-West-Brabant 6 juli 2023.

Fiscus moet voor naheffen eerst standpunt ondernemer horen

Weet de inspecteur in een vroeg stadium van een lopend onderzoek al voor welk bedrag hij een btw-ondernemer ongeveer een naheffingsaanslag wil opleggen? Dan moet de btw-ondernemer een redelijke tijd krijgen om zijn standpunt kenbaar te maken.

Een Nederlandse bv die een groothandel in bloemen en planten drijft, koopt in de jaren 2011 tot en met 2015 bloemen en planten in bij bloemenveilingen en kwekers in Nederland. Deze aankopen vinden plaats op afstand, per computer met inlogcodes. Vervolgens verkoopt en levert de bv de gekochte waar door aan Hongaarse bedrijven. In dat verband haalt een Hongaars bedrijf de bloemen en planten op bij de veilingen in Nederland om ze daarna naar Hongarije te vervoeren. De bv merkt de levering van de bloemen en planten aan de Hongaarse bedrijven aan als een intracommunautaire levering. Daarom past zij het btw-tarief van 0% toe. Ook trekt zij de voorbelasting af. Nadat de Hongaarse fiscus de Nederlandse inspecteur vraagt om inlichtingen over de leveringen van de bv aan Hongaarse bedrijven, houdt hij een boekenonderzoek bij de bv. Dit onderzoek mondt uit in een breder onderzoek naar Hongaarse btw-fraude.

Fiscus legt beslag Terwijl dit bredere onderzoek loopt, komt de Belastingdienst tot de conclusie dat de leveringen door de bv aan de Hongaarse bedrijven onder het verlaagd btw-tarief vallen. De inspecteur wil daarom de bv naheffingsaanslagen omzetbelasting opleggen. In dit verband vraagt de ontvanger van de belastingen de voorzieningenrechter verlof tot het leggen van conservatoir beslag op banktegoeden van de bv. Het gaat om een bedrag van € 1,2 miljoen. De voorzieningenrechter willigt het verzoek in onder de voorwaarde dat de inspecteur binnen zes weken de naheffingsaanslagen oplegt. De bv vindt dat allemaal niet terecht. Zij stelt onder meer dat de Belastingdienst het verdedigingsbeginsel heeft geschonden. Zij heeft praktisch gezien maar één werkdag gehad om haar standpunt kenbaar te maken.

Schending van verdedigingsbeginsel De Hoge Raad wijst erop dat het verdedigingsbeginsel de inspecteur niet verbiedt om zijn voornemen om een naheffingsaanslag op te leggen aan te kondigen voordat het onderzoek is afgerond. Maar de Hoge Raad constateert dat het verdedigingsbeginsel toch is geschonden. Omdat de inspecteur al in een vroeg stadium wist welk bedrag hij wilde naheffen, had hij de bv de gelegenheid kunnen geven om haar standpunt kenbaar te maken voordat de aanslag was opgelegd. Bovendien had dat tot een andere afloop kunnen leiden. Daarom vernietigt de Hoge Raad de naheffingsaanslagen.

Bron: Hoge Raad 7 juli 2023.

Erfbelasting door afzondering discretionair vermogen

De Hoge Raad bevestigt dat discretionair vermogen is toe te rekenen aan degene die dit vermogen (mede) heeft afgezonderd. Dit kan leiden tot het navorderen van erfbelasting.

Twee echtgenoten hebben in 1994 vermogen afgezonderd in een Liechtensteinse Stiftung. De man is in 1995 overleden, de moeder in 2011. Het vermogen van de Stiftung bedraagt in 2011 € 5 miljoen. De inspecteur heeft de helft van dit vermogen aan de moeder toegerekend. Aan de kinderen zijn navorderingsaanslagen erfbelasting opgelegd wegens verkrijging uit de nalatenschap van de moeder. Hof Arnhem-Leeuwarden (NTFR 2021/3542) heeft geoordeeld dat sprake is van discretionair vermogen, omdat de kleinkinderen geen concrete juridisch afdwingbare rechten hadden jegens de Stiftung. Een van de kinderen gaat in cassatie. Advocaat-generaal IJzerman adviseert de Hoge Raad dit cassatieberoep ongegrond te verklaren.

Terechte toerekening aan mede-inbrenger De Hoge Raad acht het hofoordeel juist. Het discretionaire vermogen wordt geacht bij degene die dat vermogen heeft afgezonderd tot zijn bezit te horen in de zin van art. 2.14a Wet IB 2001. In dit geval is het afgezonderde vermogen dan ook terecht voor de helft aan de moeder toegerekend omdat zij het vermogen mede heeft ingebracht. Dat de moeder ten aanzien van de afgezonderde vermogensbestanddelen niet bestuursbevoegd was, doet daaraan niet af. De navorderingsaanslag erfbelasting is dan ook terecht opgelegd.

Bronnen: Hoge Raad 7 juli 2023 en Hoge Raad 7 juli 2023

Tbs-regime van toepassing door gehandhaafd economisch belang

Een dga kan de toepassing van de terbeschikkingstellingsregeling niet voorkomen met buitenlandconstructies als zijn economische belang in de bv’s intact blijft.

Een man verhuurt een apothekerswinkel aan een Nederlandse bv. Daarnaast heeft de man een vordering op een andere bv. Hij heeft zijn belangen in de twee Nederlandse vennootschappen ingebracht in elkaar in tijd opvolgende constructies met buitenlandse vennootschappen. Volgens de man is hij slechts een minderheidsaandeelhouder in die buitenlandse vennootschappen. In dat geval vallen de apothekerswinkel en de vordering niet onder het regime van de terbeschikkingstelling (tbs). De Belastingdienst stelt echter dat de man zijn belang bij de twee bv’s (in economische zin) behouden heeft. De inspecteur vindt daarom dat de tbs-regeling wel van toepassing is.

Wel verlaging aanslagen en vernietiging boetes Rechtbank Gelderland is het eens met de fiscus. De man heeft eerder zelf aangegeven beneficial owner van de bv’s te zijn. Uiteindelijk komen de opbrengsten uit de bv’s hem ook ten goede. De tbs-regeling is dus inderdaad van toepassing. De rechtbank ziet wel redenen om de opgelegde navorderingsaanslagen te verminderen. De inspecteur heeft namelijk ten onrechte de apothekerswinkel en de vordering ook tot de rendementsgrondslag van box 3 gerekend. Ook de boetebeschikkingen blijven niet in stand. De Belastingdienst heeft namelijk niet aangetoond dat de man zelf heeft geweten dat de buitenlandconstructies fiscaal ontoelaatbaar waren.

Bron: Rb. Gelderland 06-06-2023 (gepubl. 03-07-2023).

Ex-partner huurvoordeel geven leidt niet tot aftrek

Het verhuren van een woning aan een ex-partner tegen een te lage huur leidt niet altijd tot het kunnen aftrekken van partneralimentatie.

In een zaak voor Hof Den Haag heeft een man jarenlang samengewoond met een vrouw. Eind 2004 sluiten beiden een samenlevingsovereenkomst. Uit hun relatie zijn twee kinderen geboren. In 2017 eindigt de relatie. De man blijft de voormalige gezamenlijke woning bewonen. Maar hij koopt een tweede woning in de buurt van zijn woning. Hij verhuurt deze woning aan zijn ex-partner voor € 700 per maand. Volgens de man zou een huur van € 1.325 per maand zakelijk zijn. Het verschil wil hij aftrekken als partneralimentatie. De inspecteur meent echter dat de aftrek nihil bedraagt. De fiscus stelt de aftrek namelijk op het bedrag van het eigenwoningforfait, maar deze bedraagt minder dan de huur die de man heeft ontvangen. De man begint daarop een beroepsprocedure.

Geen gelijkstelling met betalen kosten van levensonderhoud Het hof redeneert als volgt. De man verstrekt huisvesting aan zijn ex-partner. Maar men kan het verhuren van een woning aan de ex-partner tegen een lagere dan de marktconforme huur niet gelijkstellen aan het maandelijks verstrekken van een bedrag voor de kosten van levensonderhoud. Dus heeft de fiscus het gelijkheidsbeginsel niet geschonden. De man zou wel een partneralimentatie kunnen aftrekken ter grootte van het eigenwoningforfait. De Belastingdienst heeft echter terecht de ontvangen huurinkomsten tegenover de aftrek van alimentatie geplaatst. Het hof verklaart daarom het hoger beroep van de man ongegrond.

Bron: Hof Den Haag 26-04-2023 (gepubl. 03-07-2023)