Jan van Nassaustraat 21, 2596 BL Den Haag
Ma – Vr 8:30 – 17:30
post@driessenaccountancy.nl

‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’

Dat is de titel van het coalitieakkoord dat woensdagmiddag 15 december 2021 is gepresenteerd.

De coalitie wil klimaatverandering tegengaan, de stikstofcrisis aanpakken, nieuwe betaalbare woningen bouwen, de gezondheidszorg verbeteren, fors investeren in veiligheid en ondermijning tegengaan, de kansengelijkheid vergroten en discriminatie tegengaan, de bestaanszekerheid verbeteren via het aanpakken van onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt en armoede en schulden tegengaan, belastingen gericht verlagen en investeren in toekomstige welvaart via onderwijs en innovatie en een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en bedrijven.
Een greep uit de hervormingen die de coalitie in de arbeidsmarkt wil doorvoeren om de bestaanszekerheid van lage- en midden inkomens versterken en de lasten verlagen:

De verschillen tussen vast en flex verkleinen. In lijn met het SER MLT-advies worden oproep-, uitzend- en tijdelijke arbeidscontracten beter gereguleerd. Om de interne flexibiliteit en wendbaarheid van bedrijven te vergroten wordt in overleg met de sociale partners een budgettair neutrale deeltijd-WW uitgewerkt, met oog voor uitvoerbaarheid en betaalbaarheid.
Er wordt een minimumuurloon op basis van de 36-urige werkweek ingevoerd. Het minimumloon wordt stapsgewijs met 7,5% verhoogd en de koppeling met de uitkeringen (behoudens de AOW) blijft in stand om het bestaansminimum te verstevigen. We komen ouderen tegemoet via een hogere ouderen korting.
Zelfstandigen worden ondersteund en ondernemerschap wordt gestimuleerd. De verdere ontwikkeling van een webmodule kan bijdragen aan het vooraf verkrijgen van zekerheid voor zzp’ers over de aard van de arbeidsrelatie. Schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan door betere publiekrechtelijke handhaving in het geval van het vermoeden van werknemerschap. Er komt een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen, die zo wordt vormgegeven dat oneerlijke concurrentie en te grote inkomensrisico’s voor individuen worden voorkomen. Er wordt rekening gehouden met de randvoorwaarden uit het pensioenakkoord. De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2023 met stappen van € 650 teruggebracht tot € 1.200 in 2030. Zelfstandigen worden gedurende de kabinetsperiode gecompenseerd via de verhoging van de arbeidskorting.

De coalitie wil een economie die werkt voor mensen. Een economie waarin werkgevers een duurzame band met hun werknemers aangaan. Samen onderweg naar een ondernemende, innovatieve en eerlijke economie. Een selectie:

Voor deze coalitie is het MKB belangrijk. Het groei- en innovatief vermogen van MKB-ondernemers en bedrijven wordt versterkt en ondernemerschap wordt gestimuleerd. Dat betekent een meetbare aanpak van regeldruk, waarbij met de MKB-toets wordt getoetst of de wetgeving/ de regels ook voor een MKB-ondernemer uitvoerbaar zijn. Het betekent ook het makkelijker maken om mensen in dienst te nemen en te houden, het wegnemen van onnodige belemmeringen bij financiering, het dichten van de financieringskloof, ondersteuning bij digitalisering en verduurzaming, een betere positie van ondernemers in het faillissementsrecht en een meer strategische benutting van overheidsaanbestedingen.
Het bedrijfsleven en het vestigingsklimaat worden versterkt en maakindustrie die vooroploopt wordt gestimuleerd met een duidelijke strategie. Het tekort aan technisch en praktisch opgeleide werknemers wordt aangepakt en personeel goed op te leiden. Door het bieden van een stabiel en voorspelbaar ondernemingsklimaat. En door in te zetten op een gelijk speelveld en bescherming te bieden tegen oneerlijke concurrentie van buiten Europa. Andersom worden bedrijven gevraagd om hun eerlijke bijdrage te nemen en rekening te houden met mensen en leefomgeving. Er wordt ingezet op strategische onafhankelijkheid door productie van cruciale (half)producten in Europa en het beschermen van vitale processen en het voorkomen van ongewenste zeggenschap in vitale bedrijven.
De continuïteit van familiebedrijven wordt ondersteund door (reële) bedrijfsopvolging eenvoudiger en eerlijker te maken. Tegelijkertijd wordt oneigenlijk gebruik van de regeling tegengegaan.
Met het oog op het behoud van een gelijk speelveld, wordt maatschappelijk ondernemerschap gefaciliteerd door de introductie van de Maatschappelijke B.V. Ook komt er voor maatschappelijk ondernemen één duidelijk kader met rapportage-eisen, en maakt het kabinet met een aangepast voorstel voor duurzaamheidsinitiatieven een uitzondering op de Mededingingswet mogelijk.

Ook wordt de verhuurderheffing afgeschaft. Er komen bindende prestatieafspraken met corporaties zodat de investeringscapaciteit die hierdoor ontstaat gebruikt wordt voor de bouw van flexwoningen, betaalbare huurwoningen, renovatie, verduurzaming en voor de leefbaarheid van wijken. Waar nodig krijgen corporaties projectsteun. De woningcorporaties brengen deze steun met elkaar op, op basis van de waarde van hun woningbezit.
Wel wordt de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning geschrapt.
Ten aanzien van het klimaat zijn er onder andere de volgende voornemens:

Ook na 2030 is het nodig om ambitieus door te gaan met CO2 reductie. Er wordt ingezet op een reductie van 70% in 2035 en 80% in 2040. Om dit te kunnen realiseren, worden in deze kabinetsperiode voorbereidingen getroffen voor het invoeren van een systeem van betalen naar gebruik in de automobiliteit in 2030 en voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Ook worden in deze kabinetsperiode de energie-netwerken toekomstbestendig gemaakt.
Er worden afspraken gemaakt met het bedrijfsleven en overheden over het stimuleren van thuiswerken.
Het streven is dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. In 2030 wordt een systeem van Betalen naar Gebruik voor alle automobiliteit geïntroduceerd en daarvoor wordt in deze kabinetsperiode wetgeving vastgesteld. Basis voor het systeem is de motorrijtuigenbelasting, waarvan het tarief afhankelijk wordt gemaakt van het jaarlijks verreden aantal kilometers. De heffing is niet tijd- en plaatsgebonden en vervangt de dan nog bestaande tol-tracés, zoals de Westerscheldetunnel, de Kiltunnel en de voorgenomen doorgetrokken A15. Dit betekent dat gebruikers van elektrische en fossiele auto’s beiden gaan meebetalen aan het weggebruik.

Bron: Regeerakkoord 15-12-2021