Jan van Nassaustraat 21, 2596 BL Den Haag
Ma – Vr 8:30 – 17:30
post@driessenaccountancy.nl

Steunpakket wederom uitgebreid

Daar ondernemers door de korte tijd tussen de aankondiging en de invoering van de lockdown weinig kans hadden om hun bedrijfsvoering tijdig aan te passen, verruimt het kabinet het economisch steunpakket voor het vierde kwartaal van dit jaar om werkenden en ondernemers extra ondersteuning en zekerheid te bieden.

TVL Q4 2021 De omzetverliesdrempel voor TVL in het vierde kwartaal van 2021 gaat omlaag van 30% naar 20%. In het eerste kwartaal van 2022 blijft de omzetverliesdrempel de eerder aangekondigde 30%. De Europese Commissie moet deze wijziging nog goedkeuren, maar aanvragen kan nu al. Ondernemingen kunnen hun aanvragen (de regeling is nu al open) al indienen, mits zij aan de overige voorwaarden voldoen. Ondernemers met omzetverlies tussen de 20% en 30% kunnen pas een goedkeuring van RVO op hun aanvraag krijgen als de Europese Commissie de regeling goedkeurt.
Het bedrag van de TVL Q4 2021 subsidie blijft afhankelijk van het omzetverlies van de ondernemer en het percentage vaste lasten dat hoort bij zijn branche. Het maximale subsidiebedrag is weer € 550.000 voor mkb-bedrijven, en € 600.000 voor grote ondernemingen (niet-mkb bedrijven). Ondernemers die nog niet eerder TVL aanvroegen, of eerder niet in aanmerking kwamen, mogen ook aanvragen. Ondernemers kunnen de TVL Q4 2021 tot 28 januari 17:00 aanvragen. De regeling staat 6 weken open. De eerste betalingen vinden nog dit jaar plaats.

NOW Het maximale omzetverlies waarvoor werkgevers via de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten (NOW-5 en NOW-6) kunnen ontvangen, gaat omhoog naar 90%. Bij de berekening van de hoogte van de subsidie voor NOW-5 (november en december 2021) en NOW-6 (eerste kwartaal van 2022) wordt gerekend met een percentage van maximaal 90% omzetverlies (dit was 80%). Omdat de subsidieaanvragen voor NOW-5 al lopen, is de uitbetaling van de voorschotten nog gebaseerd op een maximaal omzetverlies van 80%. Bij de definitieve vaststelling wordt gerekend met 90%. Bij de verlening van voorschotten voor NOW-6 zal wel rekening gehouden worden met deze verruiming. Op dit moment wordt onderzocht of een (jaar)omzetverliesdrempel om voor NOW-subsidie in aanmerking te komen uitvoerbaar is. In het licht van de actuele ontwikkelingen zal het kabinet deze eventuele (jaar)omzetverliesdrempel voor de NOW in ieder geval niet invoeren voor de NOW-6 in het eerste kwartaal van 2022.

Belastingen Het uitstel van betaling van belastingen is verlengd tot en met 31 januari 2022. Het kabinet zal in januari opnieuw bezien hoe de belastingverplichtingen zich verhouden tot de beperkende maatregelen.

Zelfstandige ondernemers Het vereenvoudigde Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) is met drie maanden te verlengd (vanaf 1 januari 2022 tot 1 april 2022). Gemeenten kunnen daarnaast ook andere vormen van inkomensondersteuning bieden, zoals reguliere bijzondere bijstand die beschikbaar is voor mensen (niet alleen zelfstandigen) die te maken krijgen met noodzakelijke kosten die zij niet meer zelf kunnen dragen en die aan de voorwaarden voldoen.

Terugbetaling Tozo-leningen De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt op twee punten gewijzigd. Allereerst vangt de verplichting om de Tozo-lening terug te betalen aan op 1 juli 2022 in plaats van 1 januari 2022 en gedurende de periode van dit uitstel wordt geen rente opgebouwd. Zelfstandig ondernemers die eerder dan nodig rente en aflossing willen betalen, kunnen dit blijven doen. De rentestop over de periode 1 januari 2022 tot 1 juli 2022 geldt ook voor hen. Ook wordt de looptijd voor alle Tozo-leningen (de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald) met één jaar verlengd van vijf jaar tot zes jaar. De wijzigingen treden met terugwerkende kracht in werking.

Cultuur Door de aangekondigde maatregelen is ook het laatste deel van de culturele sector op slot gegaan. De musea en opengestelde monumenten zijn gesloten en matinées kunnen niet langer plaatsvinden. Het kabinet maakt in aanvulling op het eerdere steunpakket voor cultuur € 5,6 miljoen vrij voor de periode van de verplichte sluiting ter ondersteuning voor musea via het Mondriaan Fonds.

Sport Voor de amateursport zijn de compensatieregelingen (TASO en TVS) al doorgezet tot en met januari, onder voorwaarde dat de maatregelen van kracht blijven. De gemeenten hebben reeds de mogelijkheid om de ijsbanen en zwembaden te ondersteunen. Hiervoor is totaal reeds € 25 miljoen beschikbaar tot 31 december, en maximaal € 55 miljoen voor januari 2022.

Dierentuinen Het kabinet reserveert € 10 miljoen (Tijdelijke regeling subsidie dierentuinen COVID-19) om het dierenwelzijn en de maatschappelijke waarde van dierentuinen te waarborgen voor de verplichte sluiting tot 14 januari 2022.

Verlenging sluiting buitenschoolse opvang (bso) De bso is tot en met 9 januari alleen open voor noodopvang van kinderen van minimaal één ouder/verzorger met een cruciale beroepsgroep en kinderen in een kwetsbare positie. Het gaat hierbij expliciet om kinderen van ouders die een contract hebben met de bso. De kinderdagopvang voor kinderen van 0-4 jaar en de gastouderopvang voor kinderen blijven open. Het kabinet roept alle ouders die normaliter bso gebruiken op de gehele factuur aan de kinderopvang te blijven voldoen, ook als zij op dit moment niet van opvang gebruik kunnen maken. Het kabinet zet in op een vergelijkbare tegemoetkoming als tijdens vorige sluitingsperiodes. Dus ouders krijgen een tegemoetkoming die bij benadering overeenkomt met de eigen bijdrage vanaf 21 december jl. tot en met 9 januari 2022. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen die noodgedwongen gebruik moeten maken van de noodopvang.

Bron: Min. EZK, MvF en Min. SZW 21-12-2021